Ahja Matkad OÜ

BRAUCIENI

Pirms brauciena padomâjiet par to, ko òemsiet lîdzi. Atkarîbâ no ûdens stâvokïa, gada laika un laika apstâkïiem mçs jums telefoniski sniegsim îpaðus ieteikumus. Jums noteikti bûs nepiecieðams:

  • Rezerves drçbes un apavi
  • Apìçrbs lietum, peldkostîms (atkarîbâ no laika apstâkïiem)
  • Saules aizsargkrçms, lîdzeklis insektu atbaidîðanai
  • Karsti vai auksti dzçrieni
  • Kaut kas çdams brauciena laikâ (papildus mûsu nodroðinâtajâm pusdienâm)

Gadîjumâ, ja ûdens ir silts, rezerves drçbes ir iespçjams atstât ekskorta (pavadoðajâ) maðînâ. Ja ûdens ir auksts un brauciens notiek garâkâ posmâ, rezerves apìçrbs ir jâievieto ûdens necaurlaidîgâ maisâ un jâòem lîdzi laivâ.

GALERII