Ahja Matkad OÜ

Cenas

Mûsu piedâvâtâs cenas ir ïoti elastîgas.

  • Laivu brauciena cena vienai personai ir 25 EUR;
  • 50% atlaide dalîbniekiem no 10 lîdz 16 gadiem
  • Bçrniem lîdz 10 gadu vecumam – brauciens bez maksas

Zvaniet mums, ja vçlaties saòemt vçl labâku piedâvâjumu!

GALERII