Become a fan! Ahjamatkad
Ahjamatkad Ahjamatkad
Ahjamatkad Ahjamatkad
Kanuumatkad Eesti jõgedel!
Ahjamatkad
Ahjamatkad Ahjamatkad MAJAS         CENAS         BRAUCIENI Ahjamatkad Ahjamatkad
Ahjamatkad Ahjamatkad Ahjamatkad Ahjamatkad Ahjamatkad Pirms brauciena padomâjiet par to, ko òemsiet lîdzi. Atkarîbâ no ûdens stâvokïa, gada laika un laika apstâkïiem mçs jums telefoniski sniegsim îpaðus ieteikumus. Jums noteikti bûs nepiecieðams:

  • Rezerves drçbes un apavi
  • Apìçrbs lietum, peldkostîms (atkarîbâ no laika apstâkïiem)
  • Saules aizsargkrçms, lîdzeklis insektu atbaidîðanai
  • Karsti vai auksti dzçrieni
  • Kaut kas çdams brauciena laikâ (papildus mûsu nodroðinâtajâm pusdienâm)

Gadîjumâ, ja ûdens ir silts, rezerves drçbes ir iespçjams atstât ekskorta (pavadoðajâ) maðînâ. Ja ûdens ir auksts un brauciens notiek garâkâ posmâ, rezerves apìçrbs ir jâievieto ûdens necaurlaidîgâ maisâ un jâòem lîdzi laivâ.

     


GALERIA
 
 

 
     
    Phone: +372 5836 9804,   +372 5665 2877   info@ahjamatkad.ee