Become a fan! Ahjamatkad
Ahjamatkad Ahjamatkad
Ahjamatkad Ahjamatkad
Kanuumatkad Eesti jõgedel!
Ahjamatkad
Ahjamatkad Ahjamatkad MAJAS         CENAS         BRAUCIENI Ahjamatkad Ahjamatkad
Ahjamatkad Ahjamatkad Ahjamatkad Ahjamatkad Ahjamatkad Mûsu piedâvâtâs cenas ir ïoti elastîgas.

  • Laivu brauciena cena vienai personai ir 20 EUR (14 LVL);
  • Zemâkas cenas nakts braucieniem
  • 50% atlaide dalîbniekiem no 10 lîdz 16 gadiem
  • Bçrniem lîdz 10 gadu vecumam - brauciens bez maksas
  • skolçnu grupâm, studentiem personai ir 12,5 EUR
  • Bçrniem kopâ ar ìimençm brauciens bez maksas (sâkot no otrâ bçrna)

Zvaniet mums, ja vçlaties saòemt vçl labâku piedâvâjumu!

     


GALERIA
 
 

 
     
    Phone: +372 5836 9804,   +372 5665 2877   info@ahjamatkad.ee