Become a fan! Ahjamatkad
Ahjamatkad Ahjamatkad
Ahjamatkad Ahjamatkad
Kanuumatkad Eesti jõgedel!
Ahjamatkad
Ahjamatkad Ahjamatkad MAJAS         CENAS         BRAUCIENI Ahjamatkad Ahjamatkad
Ahjamatkad Ahjamatkad Ahjamatkad Ahjamatkad Ahjamatkad Ielûdzam ikvienu izdzîvot Igaunijas iespaidîgo un daþâdo dabu. Laivu braucieni ir aktîva atpûta, kas piemçrota visu vecumu cilvçkiem. Mçs laipni gaidâm ìimenes ar bçrniem, draugu grupas un darba kolçìus. Mçs organizçjam laivu braucienus daþâda lieluma grupâm - nâciet divatâ ar draugu, vai òemiet lîdzi veselu ïauþu pulku. Mçs darîsim visu, lai apmierinâtu jûsu vçlmes.

Naktsmîtnes, karsta pirts un daþâdi citi pakalojumi ir pieejami, sadarbîbâ ar mûsu partneriem.

Mûsu laivu braucieniem nav nepiecieðama iepriekðçjâ pieredze. Jums pat nav jâprot peldçt, jo visiem braucienu dalîbniekiem tiek nodroðinâtas glâbðanas vestes. Pirms katra brauciena mûsu pieredzçjuðie instruktori sniedz visu nepiecieðamo informâciju un zinâðanas.

Vienas dienas laivu brauciena cena ir 25 EUR. Mçs piedâvâjam daþâdas atlaiþu iespçjas - droði sazinieties ar mums!

     


GALERIA
 
 

 
     
    Phone: +372 5836 9804,   +372 5665 2877   info@ahjamatkad.ee